Pla de treball

març 25, 2016

El projecte CAPTOR segueix un enfocament participatiu i constructiu clar al llarg de les diferents fases del projecte. La participació i construcció es basen, ambdues, en el principi de participació entre iguals per a tots els actors involucrats, combinant mètodes científics amb el coneixement de base d’activistes mediambientals i ciutadans de les comunitats locals col·laboradors com a experts en els seus respectius entorns i territoris.

La durada del projecte (36 mesos) cobreix tres períodes estivals, durant els quals l’ozó troposfèric assoleix les màximes concentracions a Europa. El pla de treball s’estructura al llarg de 7 blocs de treball (WP, de l’anglès work package) estretament interrelacionats:

workplan

  • el WP1 s’ocupa dels detalls de gestió i administració del projecte
  • el WP2 és el responsable d’oferir un conjunt d’eines d’ICT necessàries per als altres blocs
  • el WP3 tracta els aspectes científics del testeig de nodes, i la gestió, la qualitat i l’anàlisi de les dades
  • el WP4 se centra en la participació ciutadana i les activitats d’empoderament
  • el WP5 avalua les intervencions i mesura l’impacte del projecte
  • el WP6 fomenta la participació de les comunitats locals en l’engegade de projectes de ciència ciutadana i aprenentatge collaboratiu
  • el WP7 versa sobre explorar noves maneres d’explotar els resultats del projecte, creant un entorn sostenible per a les plataformes de conscienciació ciutadana (CAPs, de l’anglès collective awareness platform) més enllà del finançament del projecte i donar suport a les iniciatives que apareguin arran del projecte CAPTOR

Es duran a terme tres campanyes de mesura de l’ozó durant els períodes estivals dels anys 2016, 2017 i 2018 per part de voluntaris. La primera campanya tindrà lloc, principalment, al desplegament del Barcelonès – Vallès Oriental – Osona. La segona (2017) i la tercera (2018) campanyes es duran a terme, també, als desplegaments de la la Plana Padana a la Vall del Po (Itàlia) i als de Burgenland, Estíria (Steiermark) i Baixa Àustria (Niederösterreich) (Àustria). Les dades recol·lectades als desplegaments estaran disponibles en finalitzar cada campanya a l’apartat web “explorar les dades d’ozó”. Addicionalment, aquestes dades es podran veure en temps real durant les campanyes mitjançant l’aplicació CleanAir (disponible aviat).

Addicionalment, diverses activitats d’empoderament de la ciutadania i iniciatives per per avaluar l’impacte d’aquestes intervencions tindran lloc durant la durada de tot el projecte.

Share this on