Objectius del projecte

març 25, 2016

Captor_chartEls objectius del projecte CAPTOR s’adrecen, en general, al problema de la contaminació de l’aire i, particularment, en la monitorització de l’ozò troposfèric. A partir dels gasos que s’emeten en entorns urbans i industrials, a les zones rurals es generen les reaccions químiques que formen aquest gas.

L’ozó troposfèric es considera sovint com un agent contaminant oblidat, perquè els seus efectes es fan sentir lluny de les zones que en són causants. Així doncs, els contaminadors (la població urbana) no pateixen els efectes per la degradació de la qualitat de l’aire que generen les seves emissions de gasos, mentre que la població rural (que té una influència limitada en el control de les emissions) pateix les conseqüències de respirar un aire degradat. Degut a aquest desacoblament entre les fonts i els efectes de l’ozó troposfèric, aquesta contaminació sol rebre menys atenció de la que es dedica a altres agents contaminants tals com la contaminació per partícules, el diòxid de sofre (SO₂) o els òxids de nitrogen (NOₓ).

El propòsit del projecte CAPTOR és fomentar la col·laboració de base entre comunitats locals, ciutadania, ONGs i científics per incrementar la sensibilització i trobar solucions al problema de la contaminació de l’aire. Més específicament, els objectius del projecte CAPTOR són:

  • involucrar una xarxa de comunitats locals en tres regions europees per monitoritzar la contaminació per ozó troposfèric
  • donar suport a aquestes comunitats locals en un procés d’aprenentatge col·laboratiu sobre la contaminació de l’aire, facilitant un procés des de la base per definir i dissenyar mesures d’actuació
  • empoderar la ciutadania i introduir-la en la promoció de la participació activa en la presa de decisions per trobar solucions
  • avaluar i aprendre sobre l’efectivitat, replicabilitat i el poder creatiu de la proposta

Share this on