Solucions

març 25, 2016

El control de les concentracions d’ozó troposfèric en àrees suburbanes i rurals pot aconseguir-se atacant les fonts d’emissió dels seus gasos precursors. Això implica implementar plans efectius de reducció d’emissions. Les principals font d’emissió a adreçar són:

  • el trànsit urbà i interurbà en les grans ciutats, el major emissor de precursors de l’ozó. Exemples d’estratègies a adoptar són models de ciutats compactes, la promoció de l’ús de mitjans de transport nets així com mitjans no motoritzats (bicicleta, caminar…) així com reduir el trànsit urbà dens i sostingut
  • emissions del transport marítim: el transport marítim és un dels principals emissors de diòxids de nitrogen (NOx). Exemples d’estratègies són la implementació de límits d’emissió de NOx [1] i la connexió a la xarxa elèctrica terrestre [2], entre d’altres
  • emissions de la indústria: les emissions de gasos precursors per part de grans instal·lacions industrials tals com plantes de generació d’electricitat poden reduir-se adoptant millors tecnologies ja disponibles i mitjançant el creixement de l’ús d’energies renovables, promovent polítiques de transició cap a un model basat en la prevenció i reducció de la generació de residus

[1] HELCOM – Workshop on the Roadmap for the simultaneous designation of Baltic Sea and the North Sea NECAs: http://www.helcom.fi/helcom-at-work/events/events-2016/workshop-baltic-sea-and-north-sea-necas
[2] Commission Recommendation of 8 May 2006 on the promotion of shore-side electricity for use by ships at berth in Community ports (Text with EEA relevance): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006H0339

Share this on