Contaminació per ozó

març 25, 2016

La contaminació de l’aire afecta seriosament la salut humana, els ecosistemes i el clima, i és un dels reptes prioritaris de les polítiques mediambientals de la Unió Europea. És responsable, anualment, de més de 400.000 morts prematures, de danys en les collites, en l’agricultura i els boscos, i amenaça el benestar i els ecosistemes naturals que possibiliten la nostra prosperitat.

Les concentracions de contaminants de l’aire sovint excedeixen els valors límit establerts per les Directives de l’Agència Europea de Qualitat de l’Aire [1]. Diversos Estats Membres de la Unió Europea excedeixen, o bé excediran quan entrin en vigor en els seus territoris, els valors límit establerts per a les partícules en suspensió (PM10) i el diòxid de nitrogen NO2. Els límits establerts per a la protecció de la salut humana i l’exposició dels conreus i altra vegetació als nivells d’ozó (O3) arran de terra segueixen excedint els objectius a llarg termini de la Unió Europea.

Es considera soving que l’ozó és un contaminant oblidat, en el sentit que es forma a les àrees rurals a partir de les reaccions químiques dels gasos precursors que s’emeten principalment als entorns urbans i industrials. Per això, els contaminadors (la població urbana) sovint no pateix les conseqüències de la degradació de la qualitat de l’aire que causen les seves emissions amb la mateixa mesura que la població rural que respira l’aire degradat, mentre els darrers tenen una influència limitada a l’hora de controlar aquestes emissions. Degut a aquest desacoblament entre els originadors i els afectats, la contaminació per ozó sovint rep menys atenció de la que es dedica a altres contaminants.

En aquesta secció trobareu més informació sobre:


[1] Air quality in Europe — 2014 report, 2014: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2014

Share this on